Ж usbʐM
n Cong ty co phan Vien thong VTC
ƃR[h @ VTC
Z @ Dien Bien Phu, Quan 10, Tp. Ho Chi Minh
dbԍ @ (84.8) 833 1106
z[y[W @ http://www.vtctelecom.com.vn/
\ @ -\҂L
Ǝ ʐMEdqEhs֘Aݔ
@ Rg @ RgLځ|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Љi \̈A Eꕗi ]ƈRg